×

Burs Yönetmeliği

MADDE 1: AMAÇ
Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) tecrübesi ve bilgi birikimi ile ülkemiz bursiyer kriterlerine uyan gelecek kaygısı duymadan yaşayabilmelerinin en önemli unsurunun; zamanında ve yeterli tedavi olanağına sahip olup, onu uygulamaları ve iyi bir eğitim alarak iş sahibi olabilmeleri gereğini yakından bilmektedir. Bu olanaklara kavuşmak için yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek ülkemizde en az dört yıllık üniversitede ve/veya yüksek lisans eğitim gören hemofiliklere eğitim bursu vermeye başlamıştır.
MADDE 2: TANIMLAR

Burs Komitesi : TRHD Burs Komitesi, her sene TRHD Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki Yönetim Kurulu Üyesi veya yönetim kurulunca atanmış üyelerden oluşur. Burs Komitesi; burs fonlarının oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, akademik durum ve çalışmalarının izlenmesi, raporlanması ve benzeri idari çalışmaların yürütülmesi ile şartlı burs bağışlarının bağışçının koyduğu koşul ve ilkelere uygun olarak yönetilmesi konularında, Yönetim Kurulu ve bağışçılara karşı sorumlu olan komitedir.

Bursiyer : TRHD Burs Fonundan faydalanan, toplumsal duyarlılık alanında kendini geliştirmeye ve dernek çalışmalarına katkıda bulunmaya istekli, maddi yönden ihtiyaç sahibi, Hemofili veya von Willebrand hastası yada Faktör V, Faktör VII, Faktör X, Faktör XI eksikliği olduğu resmi sağlık kurumlarca verilen rapor ile belgelenen , not ortalaması en az 2.5/4.0  olan ve en az dört yıllık bir üniversitede eğitim gören gören ve/veya yüksek lisans öğrencilerdir. Bahsi geçen üniversitelerin hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler de burstan faydalanabileceklerdir.

MADDE 3: BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Burslara başvurmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Maddi imkândan mahrum olmak (Detaylı inceleme yapılacaktır)
3-En az dört yıllık bir üniversitede ve/veya yüksek lisans okumaya hak kazanmış olmak.
4- Hemofili, von Willebrand hastalığı veya Faktör V, Faktör VII, Faktör X, Faktör XI eksikliği olmak ve bunu resmi sağlık kurumlarınca verilen rapor ile belgelemek.
MADDE 4: BAŞVURMA

Adaylar, TRHD web sayfasından temin edip tamamlayacakları TRHD Burs Başvuru Formuna;
a) Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ; ÖSYM Sonuç Belgesinin örneğini ve öğrencisi oldukları okuldan aldıkları öğrenci belgesini,
b) Yüksek Öğrenim ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğrencisi oldukları okulun onaylı not döküm belgesini (transkript),

c) Tüm Öğrenciler için; TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, Hemofili, von Willebrand hastalığı veya Faktör V, Faktör VII, Faktör X, Faktör XI eksikliği olduklarını belgeleyen resmi sağlık kurumunun raporunu ve web sitemizde yayınlanan burs talep formunu doldurarak dilekçe ile başvururlar.
MADDE 5: BURS SAYISI VE MİKTARI

Aşağıda belirtilen burslara her yıl, burs verilecek öğrenci sayısı, burs miktarı THD Burs Komitesi’nin teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile eğitim-öğretim dönemi başlamadan tespit olunarak yürürlüğe girer.

1- Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu anısına Tıp öğrencisi,

2- Prof. Dr. Kamuran Yücel anısına Tıp öğrencisi,

3- Prof. Dr. Suphi Konukman anısına Diş Hekimliği öğrencisi,

4- Prof. Dr. Süreyya Savaşan anısına Sağlık Bilimleri öğrencisi,

5- Erdinç Demiray anısına Güzel Sanatlar öğrencisi,

6-Başvuru sayısının fazla olması halinde sıralama üniversiteye yerleştirme puanlarına göre yapılacaktır.
MADDE 6: HAK TALEBİNDE BULUNULMAMASI

Bu yönetmelik bursların tahsis ve takibi konusunda iç düzeni sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, yönetmelik hükümleri TRHD’nin bursiyerlere karşı bir taahhüdü anlamına gelmez. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından TRHD Yönetim Kurulunun vazgeçmesi durumunda bursiyerler yönetmelik hükümlerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.
MADDE 7: BURS SÜRESİ

Burslar ilke olarak dilekçe ile müracaat edilen eğitim yılında geçerli olup burs ödeme süresi, yıllık öğrenim süresi olan 9 aydır. (Bir yıllık dönem Ekim-Haziran aylarını kapsar). Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin 4. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere yeniden değerlendirme yapılarak öncelik tanınır. Başarı gösteren öğrencilerin bursları talep etmeleri halinde mezun oluncaya kadar devam edebilir. Verilen burslar lisans eğitimleri veren Fakülte eğitim yılı süresiyle sınırlıdır. Hazırlık sınıfı varsa bu süreye ilave edilir.
MADDE 8: BURS TAHSİSİ

TRHD burslarının kimlere verileceği, burs komitesinin burs almaya hak kazananlar ile gerekli durumlarda yapacağı mülakat sonucunda ve Yönetim Kuruluna önerilecekler arasından Yönetim Kurulu kararı ile 4. maddedeki esaslara uygun olarak belirlenir ve bursiyere bildirilir. Burs müracaatlarının burs komitesinin belirlediği tarihe kadar yapılması
gerekmektedir.
MADDE 9: ÖDEME

Burslar öğrenciye aylık ve nakdi olarak ödenir. Ödeme yapılabilmesi için bütün işlemlerin tamamlanması ve banka hesap bilgilerinin gönderilmesi zorunludur.

 

MADDE 10: BURSUN KESİLMESİ DURUMU

TRHD Bursları aşağıda belirtilen hallerde kesilir;
a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi (süresi içinde, yıl kaybı olmadan mezun olması),
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
c) Gerekli gördüğü hallerde TRHD, bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir. 4.maddede yer alan burs başvuru formunu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması,
d) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulunca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması,

e) TRHD aktivite ve çalışmalarında yer almamak,

f) Ara geçiş sınavlarında not ortalamasının 2.0 altında olması,
g) Öğrencinin talebi halinde,

Burs komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile bursları kesilir.
MADDE 11: VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

a) Öğrenimini tamamlayan her TRHD burslusu, ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve ekonomik durumu imkan verdiği takdirde TRHD’ne en az bir burs sağlamayı vicdani borç olarak kabul eder.

b) Dernek yönetimi tarafından (gerektiğinde) verilecek görevleri yapar, Derneğin yıllık faaliyetlerinden en az birinde görev almayı kabul eder (yeni başvuranların görev alacağı taahhüdünde bulunması yeterli kabul edilecektir).

c) Derneğe üye olmayı kabul eder. Bunun için gerekli olan Üye Müracaat Formu ve belgelerini Derneğe teslim eder.
MADDE 12: YÜRÜRLÜLÜK ve YÜRÜTME

Bu yönetmelik 12 madde olarak hazırlanmış, TRHD Yönetim Kurulunun 19.01.2021 Tarih ve 296 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup TRHD Yönetim Kurulu’nca yürütülür.