×

Kongre Katılım Yönergesi

MADDE 1- TANIMLAR

 

Merkez: Türkiye Hemofili Derneği (TRHD)

 

Yönetim Kurulu Kararı ile bilimsel çalışmaları yürütmek, kamuoyunda hemofili bilinci oluşturmak, eğitimler vermek amacıyla tüzük doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi / Seminer / Sempozyumlar düzenleyebilir. Bu çalışmalarını TRHD olarak yapabileceği gibi aynı amaç doğrultusunda çalışan kamu kuruluşları, özel kurumlar, şirketler, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar (vakıf, federasyon, dernek) ile birlikte düzenleyebilir.

 

Yönetim Kurulu: Türkiye Hemofili Derneği Yönetim Kurulu (YK)

 

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanunu

 

Tüzük: Türkiye Hemofili Derneği Tüzüğü

 

Tıp Mensubu: Tıp fakültesinden mezun kişiler ve tıp fakültesinden mezun olmayan fakat meslek mensubu olan sağlık elemanlarını kapsamaktadır.

 

Temsilci: TRHD’yi temsil eder, TRHD’nin o il ya da bölgede ki en yetkili organıdır.

 

Üye: Başvuru koşullarını yerine getirmiş, başvuruları mevcut Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş hasta, hasta yakını, sağlık mensubu veya gönüllü kişiler.

 

Bağımsız Dernek: Hemofili hastası ve yakınlarına yardımcı olmak, sorunlarını çözmek, sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kanunlara uygun olarak kurulmuş, herhangi bir Federasyon veya Konfederasyona üye olmayan sivil toplum kuruluşları.

 

MADDE 2- Başvuru

 

Merkeze bağlı faaliyetlerini yürüten il temsilcisi, üyeler ve bağımsız dernekler Yönetim Kurulunun duyurusunu yaptığı andan itibaren bir dilekçe ile başvururlar. Başvurular Yönetim Kurulu veya Düzenleme Kurulunun belirlediği kontenjan dolana kadar alınır. Yönetim Kurulu başvuruları şartlara uygunluğuna göre değerlendirerek karara bağlar. Kararın olumlu olması halinde başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

 

MADDE 3-Kabul Edilme Şartları:

 

1-Tıp Mensupları:

 

a-Hemofili ile ilgili çalışmalarda yer almış olmak.
b- Kongre katılımının desteklenmesi için ilgili kongrede sunum (bildiri ya da poster) yapması gerekir.
c- Verilecek olan destek, kongre kayıt ve konaklama ücretini kapsar.
d- Destek miktarı ve sayısı her yıl YK tarafından belirlenir.
e- Destek doğrudan kişiye değil toplantıyı düzenleyen organizasyona veya organizasyonlara yapılır.
f- Toplantılara bilimsel bir faaliyetle katılım esastır. Ancak; yönetimin uygun ve gerekli gördüğü toplantı ve kurslar için istisnalar saklıdır.
g- Ortak yazarlı bilimsel eserle sadece bir öğretim elemanı katkılı olarak toplantıya katılabilir.

 

2-İl Temsilcileri:

 

a-Üyelik aidatlarını ödemiş olmak.
a-Son bir yıl içinde yapmış oldukları aktiviteleri içeren bildiri, poster, makale hazırlayıp belirlenen süre içinde dernek merkezine göndermiş olmak.
b- Son iki yıl içinde derneğimize yaptıkları yeni üye sayısını bildirmiş olmak.
c-Önceki kongreler sırasında düzenleme kurulu tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmiş olmak.
d-Şartları yerine getiren il temsilcisinin kayıt, konaklama ve transferleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

 

3- Üyeler:

 

a-Üyelik aidatlarını ödemiş olmak.
b-Son iki yıl içerisinde derneğimizin kongreler dışı aktivite ve organizasyonlarında görev almış olmak.
c-Tercihen bilimsel programlara katılmaya, bilgi toplamaya eğilimli olmak.
d-Şartları yerine getiren üyelerimizin kongrenin gerçekleştiği il dışından katılmaları. durumunda kayıt, konaklama ve transferleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
e-Şartları yerine getiren üyelerimizin kongrenin gerçekleştiği ilde bulunması halinde kayıt ve ulaşım ücreti derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

 

4-Bağımsız Dernekler:

 

a-Başvurmaları halinde kendilerine bir stant yeri ücretsiz verilecektir.
b-Dernek tarafından uygun görülen bir yönetici veya bir üyenin kayıt, konaklama ve transferi kongre, sempozyum, bilimsel oturumun organizasyon komitesinin olumlu görüşü ile o organizasyonun bütçesinden karşılanacaktır.

 

Geçici Madde1

 

Yönerge Merkez Yönetim Kurulu 277 sayılı karar ve 13.02.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.