×

Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1- Derneğin Adı: “Türkiye Hemofili Derneği” dir.

 

Derneğin merkezi İstanbul ilindedir.

 

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

DERNEĞİN KONUSU VE AMAÇLARI

 

Madde 2 – Dernek, hemofili hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, nedeni ne olursa olsun Hemofili hastalarının her türlü sorunları ve ihtiyaçlarıyla olanakları ölçüsünde ilgilenmek ve çözüm bulmak amacındadır.

 

Ülkemizde hemofili hastalığının önlenmesi, şüpheli vakalarda ve gebelerde hemofili varlığının araştırılması, Hemofililerin merkezi kontrolü ve disiplinli takibi, Sakatlıkların önlenmesi amacıyla, hemofili hastalarının tedavi ve danışmanlığının yapılması ve gerektiğinde tıbbi, ekonomik yardımda bulunulması, Hemofililerin psikososyal sorunlarının çözümü, taşınma, spor, iş ve gerekli diğer imkanların sağlanması için devlet bütçesinden prim tahsisi ve yapılacak tıbbi tedavilerin sigorta kavramı içinde değerlendirilmesi, Hemofililer için ilk, orta, lise ve üniversitede ulaşım, eğitim araç ve gereçlerin sağlanması, mevcut üniversitelerden ek kontenjan sağlanması, Kimsesiz hastalara devlet yetiştirme yurtlarında kontenjan ayrılması, Hastalara, hastaların anne ve babasına ve hasta ebeveynlerini çalıştıran iş yerlerine vergi muafiyeti ve/veya indirimi sağlanması, Devlet programı içerisinde her yıl “17 Nisan” tarihinin “Hemofili Günü” olarak kutlanılması. Günün 24 saati hizmet verebilecek Hemofili Tedavi Merkezleri ve Poliklinikleri açılması ve işletilmesi, Hemofili konusunda ödüllü ve/veya ödülsüz araştırma projeleri hazırlanması, bu konuda yurt içinde ve dışında araştırma yapanlara ve/ veya yapacak olanlara miktarı dernek bütçesinin %30’unu geçmemek kaydı ile mali destek verilmesi, Hemofili hastalarının tedavilerine engel ve durumlarının bozulmasına neden olabilecek ve Türkiye Hemofili Derneğinin aleyhine çalışmaları olan her türlü kurum, kuruluş ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılması ve takip edilmesi.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar ve projeler yapmak ve/veya yaptırmak,

 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya kurulu olanlara ortak olmak,

 

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzerlerini düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, gerekli izinlerin alınması koşuluyla ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, ve sosyal toplantılar düzenlemek, ilgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri davet etmek. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkilere girmek. Gerekli müsaadelerin alınması koşuluyla uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlara üye olmak, Dernek amacını gerçekleştirmek üzere konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında gerekli gördüğü her türlü kuruluşlara ve toplantılara katılmak ve ülkemizi temsil etmek.

 

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi, memur ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

 

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

17- Dernek üyelerini sportif etkinliklere yönelterek Türk Sporuna katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çapta yapılan her türlü spor organizasyonlarına katılmak, organizasyonlar düzenlemek, söz konusu branşlarda yarışmalara katılmak.

 

18- Dernek üyelerinin, konukların, aile ve çocuklarının, fizik moral, güç ve yeteneklerini sağlayan spor etkinliklerini programlamak ve düzenlemek bu etkinlikler için canlı yada cansız araç, gereç ve benzeri ekipman ve gereksinimleri sağlamak, üyeler, sporcular ve spor yapmak isteyenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak bu amaç doğrultusunda gerekirse ilgili branşlarda kulüp kurmak,

 

19- Dernek tiyatro, müzik, resim, el sanatları ve halk oyunları gibi faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla kurslar açar eğitim verir. Ayrıca bilgisayar, muhasebe, okuma-yazma, diksiyon, drama ve ilk yardım kursları açar. Türkçe ve yabancı dillerde, amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane oluşturur. Okuma ve araştırmaya teşvik eder,

 

20- Dernek gerekli izinlerin alınması koşuluyla, faaliyet alanlarında çalışacak sağlık ve teknik personeli yetiştirecek okullar açar, mevcutları destekler. Bu okulların öğretim, eğitim ve yönetiminde görev alanlara maddi ve manevi destek olur. Gerekli izinlerin alınması koşuluyla gerek tıp doktoru, gerekse sağlık, teknik ve sosyal alanlardaki diğer elemanların eğitim ve uygulama yapacağı, hastaların tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden topluma kazandırılacağı rehabilitasyon merkezi, hastane, dispanser, tedavi merkezi, klinik kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardım eder. Dernek hediye, bağış veya satın alma yoluyla sahip olduğu eğitim, öğretim ve tedavi araçlarını, desteklediği sağlık tesislerine verebilir ve amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

 

21-Alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödül verir. Üyelerinin sağlık kontrollerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler yapar, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenler, tetkik, takip, tedavi ünitesi oluşturur. Koruyucu ve/veya izleyici hekimlik alanını yaygınlaştırıcı önlemler alır.

 

22- Gerek rehabilitasyon ve gerekse de derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere (yasal müracaatlar yapıldıktan sonra, izin almak suretiyle) ekonomik gelir elde etmek amacıyla; tekstil, konfeksiyon, elektronik, makine, gıda, tıbbi sarf malzemeleri, tarımsal ürün, ortopedik gereçler, koruyucu hekimlik ekipmanları, kozmetik ürünleri, temizlik ve hijyen maddeleri, montaj ve reklam ürünleri atölyeleri kurar. Turizm, seyahat, medya, sanat, spor, eğitim, muhasebe, reklam ve pazarlama hizmet üniteleri kurar.

 

23- Hemofili hastaları başta olmak üzere, ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik, yasal ve sosyal hakları konusunda her türlü yasal başvurularda bulunur, davalar açar. Açılmış davalara katılır.

 

24- İleri düzeyde araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde bulunmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları, üniversite ve teknoparklarda yer alan küçük-orta boy işletmelerle (KOBİ) işbirliği içinde ülke yararına ürünlerin oluşturulması projelerine katılır, danışmanlık hizmetleri alır ve verir.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA

 

Madde 3- Hemofililer ve hasta yakınları, Tıp alanında yada hemofili ile ilgili dallarda çalışanlar, (hemofili hastalığının önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve hemofili hastalarının sosyal sorunlarına ilgi duyan ve/veya bu konularda çalışmak ve araştırma yapan herkes üye olabilir). Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelerin derneğe giriş ödentisi ve üye olduğu yıla ait yıllık aidat ödeme tutarı ödenene kadar üyeliği başlatılmaz. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Asıl ve Fahri Üyelik

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal (Fahri) üye olarak kabul edilebilir.

 

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4- Her üye en az 6 ay önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

2-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını altı ay içinde ödememek,

 

3-Dernek üyesinin, üyeliğe müracaat esnasında verdiği dilekçe ve üyelik bilgi formunda gerçeğe uymayan beyan tespit edilmesi,

 

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

5-Söz ve/veya yazı ile derneği, toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler, dernek üyelerinin veya Yönetim Kurulunun onayı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu üyeler kendileri ile ilgili gündem maddesinde söz alabilirler. Fakat toplantıda oy veremezler.

 

6-Üyenin vefatı.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik kaydı silinir.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

ÜYELERİN HAKLARI

 

Madde 6- Hiç kimse üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

 

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Onursal üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, ancak oy kullanamazlar.

 

DERNEK ORGANLARI

 

Madde 7- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel kurul, 2-Yönetim kurulu,

 

3-Denetim kurulu,

 

4-Bilim Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 

Madde 8- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

2-Yönetim ve/veya Denetim ve/veya Bilim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve bilim icra kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

Madde 9- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile, Bilim Kuruluna seçilecekler ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

1-Dernek Yönetim Kurulunun seçilmesi,

 

2-Dernek Denetim Kurulunun seçilmesi,

 

3-Dernek Bilim Kurulu Başkanının, 1 Başkan yardımcısının ve önerilen yeni üyelerinin seçilmesi

 

4-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

5-Yönetim, Denetim ve Bilim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim kurulunun ibrası,

 

6-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

7-Dernek üyelerinden alınacak Üye yıllık aidat tutarı ile üyeliğe giriş ödentisi tutarlarını belirlemek,

 

8-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 

9-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 

10-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

11-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar ile ilgili hazırlanan yönetmeliklerin incelenerek aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

12-Dernek yönetim, denetim ve bilim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

13-Derneğin Türkiye Hemofili Dernekleri Federasyonuna katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

14-Derneğin aynı amacı taşıyan vakıf, dernek, federasyon ve diğer gönüllü kuruluşlarla platform oluşturması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

15-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

16-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

17-İktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

18-Derneğin vakıf kurması,

 

19-Derneğin fesih edilmesi,

 

20-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

21-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 

22-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

23-Derneğin radyo ve televizyon kurması yada ortak olması için yönetim kuruluna izin verilmesi

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 11- Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Aynı kişinin hem Yönetim hem de Bilim Kuruluna seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 1 sayman ve 2 üye’yi belirler. Başkan yardımcılarından biri Bilim kurulundan sorumlu olur ve Bilim kurulunun her toplantısına ve çalışmalarına katılır. Diğeri ise idari işlerden sorumlu olup, başkanın yokluğunda derneği temsil eder. Genel sekreter ;dernek üye kayıt, gelen-giden evrak defterlerini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, yönetim kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Sayman ; derneğin işletme hesabı, alındı belgesi kayıt ve demirbaş defterlerini tutar. Derneğim mali durumunu yönlendirir, sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur.

 

Toplanma Zamanı

 

Yönetim kurulu, en az 2 ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde veya toplantı için uygun olan başka bir yerde toplanır. Ayrıca, tüm üyelerin (en az 7 gün önce) haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üst üste 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Aynı üyeler derneğim tüm kurullarına yeniden seçilebilirler.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak,

 

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

12-Bilim Kuruluna yapılan başvuruları teknik yönden incelemek ve karar verilmek üzere Bilim İcra Kuruluna göndermek,

 

13-Derneğin etkin yürütülmesi için komisyonlar kurmak, bu amaca uygun yönergeler hazırlamak ve komisyonların icra heyetini seçmek,

 

14-Bilim İcra Kurulunun ve Komisyonların derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yaptıkları faaliyetlerin resmi makbuz (fatura, fiş vb) karşılığındaki bedellerini ödemek, her türlü taleplerini mümkün olduğu ölçüde karşılamak,

 

15-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

17-Genel kurulun verdiği yetki ile iktisadi işletme açmaya ve işletilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 12- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, şubelerin ve temsilciliklerin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

BİLİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 13- Bilim Kurulu; dernek üyeleri arasından veya dernek üyesi olmayan ulusal ve uluslararası platformlarda hemofili konusunda çalışma yapan, hastaları takip ve tedavi eden, tez yöneten, matbaa veya elektronik ortamda eserleri olan bilim adamlarından oluşur.

 

Bilim Kurulunun dernek üyesi olan üyeleri seçildikleri takdirde aynı anda derneğin diğer kurul ve komisyonlarında da görev alabilirler. Bilim Kurulu, faaliyetlerini oluşturduğu icra kurulu vasıtasıyla yürütür. Toplanacak ilk genel kurulda teklifte bulunulan ve/veya Genel kurulun önerdikleri arasından Bilim İcra Kurulunun Başkanı ve 1 başkan yardımcısı seçilir. Bilim icra kurulunu oluşturan diğer başkan yardımcısı Genel kurul tarafından seçilen Yönetim kurulu başkan yardımcılarından biri tarafından icra edilir. 1 sekreter, 1 arşiv sorumlusu, 1 dış ilişkiler sorumlusu, 1 bilimsel amaçlı gönüllü tıbbi kuruluşlar sorumlusu, 1 yurt içi ve yurt dışı kongre seminer ve toplantı yürütücüsü ve 1 koordinatör toplandığında Bilim Kurulu tarafından seçilir. Bilim kurulu, bilim icra kurulunun gerek gördüğü hallerde toplanır ve toplantılarına tüm kurul üyeleri davet edilir. İcra Kurulu her 3 ayda bir veya başkanın gerekli gördüğü hallerde düzenli olarak toplanır. Toplantıda icra kurulu üyelerinin 2/3’sinin bulunması şarttır. Görev bölümü yaparak çalışmalarını daha etkili ve uygulanabilir hale getirir.

 

Bilim kurulu süreklidir. Bilim kurulundan ayrılmak isteğe bağlıdır. Ayrılmak isteyen üyenin dilekçesi ilk toplantı gündeminde görüşülüp, işlemi yapılır. İcra kurulundan ayrılmalar olduğunda yukarıdaki fıkrada olduğu gibi yerine yenisi seçilir. Bilim kuruluna girmek için mevcut Bilim Kurulu teklifte bulunabilir veya bireysel olarak başvurulabilir. Başvuruya özgeçmiş ve hemofili konusunda yapılmış olan çalışmalar, eserler eklenir. Yönetim kurulu başvuruları usule uygunluk açısından değerlendirir ve Bilim kuruluna gönderir. Bilim kurulu uygun gördüklerini Genel kurula sunar ve Genel kurulda alınan kabul veya red şeklindeki karar başvuru sahibine iletilir.

 

Bilim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Derneğin; dernek içinde ve dernek dışında düzenleyeceği seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak, yapmak veya yaptırmak.

 

Bu faaliyetler esnasında benzer amaçlı dernek, federasyon, vakıf, üniversite, fakülte, yüksek okul, orta öğretim kurumu ve/veya benzeri her türlü ulusal veya uluslararası kuruluşla işbirliği yapmak, yardımlaşmak.

 

Derneğin hasta tedavisi ve takibi konusunda ihtiyacı olan konsey ve kurulları oluşturmak ve bu kurul ve konseylere müracaat eden hemofililerin takip ve tedavilerini yapmak.

 

Derneğin hasta tedavisi ve takibi konusunda hastane, tanı-tedavi merkezi, dispanser, klinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve her türlü sağlık merkezini açmak, ortak olmak ve işletilmesi hususunda karar vermek ve gereğini yapmak.

 

Hemofili konusundaki gelişmeleri ve yaptıkları çalışmaları hem ülke düzeyinde, hem uluslararası bilimsel ortamlarda sunmak.

 

Düzenli programlarla hemofili hastalarını, hasta yakınlarını, bu konuda çalışan tıp mensuplarını bilgilendirmek.

 

Sağlık otoriteleriyle yapılan protokollerde bilimsel anlamda görev almak, hastaların takip ve tedavilerini yapmak.

 

Her genel kurulda yaptığı faaliyetleri rapor halinde katılanlara sunmak.

 

Derneğin çalışmalarını yakinen takip etmek, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 

Gerektiğinde Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

Bilim Kurulunun Harcamaları

 

Bilim Kurulunun faaliyetlerinin ödemesi resmi gider makbuzları (fatura, fiş vb) ile belgelendirilerek dernek yönetim kurulu tarafından karşılanır. Bilim kurulu derneğin ilkeleriyle ters düşmemek şartıyla gerektiğinde faaliyetleri için şartlı destek bulmak hakkına haizdir. Bu takdirde dernek hesabına yatırılan meblağ sadece bilim kurulu tarafından kullanılabilir.

 

Bilim Kurulu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için uygun gördüğü resmi, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliğine girer, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan eleman temin eder.

 

Bilimsel Kurul Üyeleri

 

1.Prof.Dr.Gündüz Gedikoğlu 2.Prof.Dr.Bülent Zülfikar
3.Prof.Dr.Mehmet Çakmak 4.Prof.Dr.Ömer Taşer
5.Prof.Dr.FilizBüyükkeçeci 6.Prof.Dr.Fahri Ovalı
7.Prof.Dr.Remzi Tözün 8.Prof.Dr.Uğur Özbek
9.Prof.Dr.Yunus Söylet 10.Prof.Dr. Ercüment Ovalı
11.Prof.Dr.OsmanÖzcebe 12.Prof.Dr.İbrahim Haznedaroğlu
13.Prof.Dr.Ufuk Emekli 14.Prof.Dr.Serdar B. Omay
15.Prof.Dr.Recep Öztürk 16.Prof.Dr.Orhan Ayyıldız
17.Prof.Dr.A.Faik Öner 18.Prof.Dr.Muzaffer Demir
19.Prof.Dr.Nafiz Birsel 20.Doç.Dr.Gülsüm Ak
21.Doç.Dr.Mücahit Öztürk 22.Doç.Dr.M.İhsan Karaman
23.Doç.Dr.MustafaBüyükavcı 24.Y.Doç.Dr.Mehmet Yılmaz
25.Y.Doç.Dr.Gülbahar Keskin 26.Uzm.Dr.YusufBüyükpınarbaşılı
27.Uzm.Dr. Önder Kılıçoğlu 28.Uzm.Dr.Cüneyt Türkmen
29.Uzm.Dr.Emre Tepeli 30.Dr.FikretBezgal
31.Dr.Aylin Çiftçi 32.Hem.Nuray Gümüş
33.Hem.Mediha Kaplan 34.Hem.Mehtap Duman

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 TL, yıllık olarak 15 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %15’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

8-Diğer gelirler.

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

 

Madde 15- Defter tutma esasları;