×

Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin Adı: “Türkiye Hemofili Derneği” dir.

Derneğin merkezi İstanbul ilindedir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN KONUSU VE AMAÇLARI

Madde 2 – Dernek, hemofili hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, nedeni ne olursa olsun Hemofili hastalarının her türlü sorunları ve ihtiyaçlarıyla olanakları ölçüsünde ilgilenmek ve çözüm bulmak amacındadır.

Ülkemizde hemofili hastalığının önlenmesi, şüpheli vakalarda ve gebelerde hemofili varlığının araştırılması, Hemofililerin merkezi kontrolü ve disiplinli takibi, Sakatlıkların önlenmesi amacıyla, hemofili hastalarının tedavi ve danışmanlığının yapılması ve gerektiğinde tıbbi, ekonomik yardımda bulunulması, Hemofililerin psikososyal sorunlarının çözümü, taşınma, spor, iş ve gerekli diğer imkanların sağlanması için devlet bütçesinden prim tahsisi ve yapılacak tıbbi tedavilerin sigorta kavramı içinde değerlendirilmesi, Hemofililer için ilk, orta, lise ve üniversitede ulaşım, eğitim araç ve gereçlerin sağlanması, mevcut üniversitelerden ek kontenjan sağlanması, Kimsesiz hastalara devlet yetiştirme yurtlarında kontenjan ayrılması, Hastalara, hastaların anne ve babasına ve hasta ebeveynlerini çalıştıran iş yerlerine vergi muafiyeti ve/veya indirimi sağlanması, Devlet programı içerisinde her yıl “17 Nisan” tarihinin “Hemofili Günü” olarak kutlanılması. Günün 24 saati hizmet verebilecek Hemofili Tedavi Merkezleri ve Poliklinikleri açılması ve işletilmesi, Hemofili konusunda ödüllü ve/veya ödülsüz araştırma projeleri hazırlanması, bu konuda yurt içinde ve dışında araştırma yapanlara ve/ veya yapacak olanlara miktarı dernek bütçesinin %30’unu geçmemek kaydı ile mali destek verilmesi, Hemofili hastalarının tedavilerine engel ve durumlarının bozulmasına neden olabilecek ve Türkiye Hemofili Derneğinin aleyhine çalışmaları olan her türlü kurum, kuruluş ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılması ve takip edilmesi.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar ve projeler yapmak ve/veya yaptırmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya kurulu olanlara ortak olmak,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzerlerini düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, gerekli izinlerin alınması koşuluyla ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, ve sosyal toplantılar düzenlemek, ilgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri davet etmek. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkilere girmek. Gerekli müsaadelerin alınması koşuluyla uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlara üye olmak, Dernek amacını gerçekleştirmek üzere konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında gerekli gördüğü her türlü kuruluşlara ve toplantılara katılmak ve ülkemizi temsil etmek.

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi, memur ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17- Dernek üyelerini sportif etkinliklere yönelterek Türk Sporuna katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çapta yapılan her türlü spor organizasyonlarına katılmak, organizasyonlar düzenlemek, söz konusu branşlarda yarışmalara katılmak.

18- Dernek üyelerinin, konukların, aile ve çocuklarının, fizik moral, güç ve yeteneklerini sağlayan spor etkinliklerini programlamak ve düzenlemek bu etkinlikler için canlı yada cansız araç, gereç ve benzeri ekipman ve gereksinimleri sağlamak, üyeler, sporcular ve spor yapmak isteyenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak bu amaç doğrultusunda gerekirse ilgili branşlarda kulüp kurmak,

19- Dernek tiyatro, müzik, resim, el sanatları ve halk oyunları gibi faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla kurslar açar eğitim verir. Ayrıca bilgisayar, muhasebe, okuma-yazma, diksiyon, drama ve ilk yardım kursları açar. Türkçe ve yabancı dillerde, amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane oluşturur. Okuma ve araştırmaya teşvik eder,

20- Dernek gerekli izinlerin alınması koşuluyla, faaliyet alanlarında çalışacak sağlık ve teknik personeli yetiştirecek okullar açar, mevcutları destekler. Bu okulların öğretim, eğitim ve yönetiminde görev alanlara maddi ve manevi destek olur. Gerekli izinlerin alınması koşuluyla gerek tıp doktoru, gerekse sağlık, teknik ve sosyal alanlardaki diğer elemanların eğitim ve uygulama yapacağı, hastaların tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden topluma kazandırılacağı rehabilitasyon merkezi, hastane, dispanser, tedavi merkezi, klinik kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardım eder. Dernek hediye, bağış veya satın alma yoluyla sahip olduğu eğitim, öğretim ve tedavi araçlarını, desteklediği sağlık tesislerine verebilir ve amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

21-Alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödül verir. Üyelerinin sağlık kontrollerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler yapar, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenler, tetkik, takip, tedavi ünitesi oluşturur. Koruyucu ve/veya izleyici hekimlik alanını yaygınlaştırıcı önlemler alır.

22- Gerek rehabilitasyon ve gerekse de derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere (yasal müracaatlar yapıldıktan sonra, izin almak suretiyle) ekonomik gelir elde etmek amacıyla; tekstil, konfeksiyon, elektronik, makine, gıda, tıbbi sarf malzemeleri, tarımsal ürün, ortopedik gereçler, koruyucu hekimlik ekipmanları, kozmetik ürünleri, temizlik ve hijyen maddeleri, montaj ve reklam ürünleri atölyeleri kurar. Turizm, seyahat, medya, sanat, spor, eğitim, muhasebe, reklam ve pazarlama hizmet üniteleri kurar.

23- Hemofili hastaları başta olmak üzere, ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik, yasal ve sosyal hakları konusunda her türlü yasal başvurularda bulunur, davalar açar. Açılmış davalara katılır.

24- İleri düzeyde araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde bulunmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları, üniversite ve teknoparklarda yer alan küçük-orta boy işletmelerle (KOBİ) işbirliği içinde ülke yararına ürünlerin oluşturulması projelerine katılır, danışmanlık hizmetleri alır ve verir.

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 3-   Hemofililer ve hasta yakınları, Tıp alanında yada hemofili ile ilgili dallarda çalışanlar, (hemofili hastalığının önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve hemofili hastalarının sosyal sorunlarına ilgi duyan ve/veya bu konularda çalışmak ve araştırma yapan herkes üye olabilir). Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelerin derneğe giriş ödentisi ve üye olduğu yıla ait yıllık aidat ödeme tutarı ödenene kadar üyeliği başlatılmaz. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla üye kayıt defterine kaydedilir.

 

Asıl ve Fahri Üyelik

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal (Fahri) üye olarak kabul edilebilir.

 

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları üyelerin istemeleri halinde ilgili şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelerce yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4-  Her üye en az 6 ay önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5-

Dernek üyeliği aşağıdaki hallerin varlığında dernek üyelerinin başvurusu veya Yönetim Kurulu’nun re’sen yapacağı inceleme sonucu Genel Kurul’un alacağı karar ile sona erdirilebilir.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

2-Yazılı bildirime rağmen üyelik aidatını ödememek,

 

3-Dernek üyesinin, üyeliğe müracaat esnasında verdiği dilekçe veya üyelik bilgi formunda gerçeğe aykırı beyanının varlığının tespit edilmesi halinde,

 

4-Dernek tarafından verilen görevleri sebepsiz veya sürekli olarak yerine getirmemek,

 

5-Üye olmak için gerekli olan şartları kaybetmiş olmak,

 

6-Derneği maddi veya manevi zarara sokacak girişimlerde bulunmak,

 

7-Kamusal alanda dernek hakkında sözlü veya yazılı olarak küçük düşürücü asılsız haber veya fikirler yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunulması halinde,

 

8-Yüz kızartıcı bir suçtan veya terör suçundan dolayı mahkûm olmak,

 

9-Üyenin ölümü,

   Hallerinde, Yönetim Kurulu kararı ile kişinin üyeliğine son verilir.

 

Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde dernek üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve derneğe ait taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde hak iddia edemezler.

 

ÜYELERİN HAKLARI

 

Madde 6-

Hiç kimse üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

 

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Onursal üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, ancak oy kullanamazlar

DERNEK ORGANLARI

Madde 7-

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel Kurul,

 

2-Yönetim Kurulu,

 

3-Denetim Kurulu,

 

4-Bilim Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 8-

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

2-Yönetim ve/veya Denetim ve/veya Bilim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve bilim icra kurulları üye tam sayısından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 9-

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile, Bilim Kuruluna yeni seçilecekler ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Açık oylamada, divan kurulu başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10-

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 

1-Dernek Yönetim Kurulunun seçilmesi,

 

2-Dernek Denetim Kurulunun seçilmesi,

 

3-Dernek Bilim Kurulu Başkanının, 1 Başkan yardımcısının ve önerilen yeni üyelerinin seçilmesi

 

4-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

5-Yönetim, Denetim ve Bilim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim kurulunun ibrası,

 

6-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

7-Dernek üyelerinden alınacak Üye yıllık aidat tutarı ile üyeliğe giriş ödentisi tutarlarını belirlemek,

 

8-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 

9-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 

10-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

11-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ve oluşturulan komisyonlar ile ilgili hazırlanan yönetmeliklerin incelenerek aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

12-Dernek yönetim, denetim ve bilim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

13-Derneğin Türkiye’de faaliyette bulunan alt ve üst kuruluşlara katılmasının ve ayrılmasının kararlaştırılması bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

14-Derneğin aynı amacı taşıyan vakıf, dernek, federasyon ve diğer gönüllü kuruluşlarla platform oluşturması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

15-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

16-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

17-İktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

18-Derneğin vakıf kurması,

 

19-Derneğin fesih edilmesi,

 

20-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

21-Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 

22-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

23-Derneğin radyo ve televizyon kurması yada ortak olması için yönetim kuruluna izin verilmesi.

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 11-Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Aynı kişinin hem Yönetim hem de Bilim Kuruluna seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 1 sayman ve 2 üye’yi belirler. Başkan yardımcılarından biri Bilim kurulundan sorumlu olur ve Bilim kurulunun her toplantısına ve çalışmalarına katılır. Diğeri ise idari işlerden sorumlu olup, başkanın yokluğunda derneği temsil eder. Genel sekreter; dernek üye kayıt, gelen-giden evrak defterlerini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, yönetim kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Sayman; derneğin işletme hesabı, alındı belgesi kayıt ve demirbaş defterlerini tutar. Derneğin mali durumunu yönlendirir, sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur.

 

Toplanma Zamanı

Yönetim kurulu, en az 2 ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde veya toplantı için uygun olan başka bir yerde toplanır. Ayrıca, tüm üyelerin (en az 7 gün önce) haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üst üste 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Aynı üyeler derneğim tüm kurullarına yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

7-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak,

 

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

12-Bilim Kuruluna yapılan başvuruları teknik yönden incelemek ve karar verilmek üzere Bilim İcra Kuruluna göndermek,

 

13-Derneğin etkin yürütülmesi için komisyonlar kurmak, bu amaca uygun yönergeler hazırlamak ve komisyonların icra heyetini seçmek,

 

14-Bilim İcra Kurulunun ve Komisyonların derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yaptıkları faaliyetlerin resmi makbuz (fatura, fiş vb) karşılığındaki bedellerini ödemek, her türlü taleplerini mümkün olduğu ölçüde karşılamak,

 

15-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

17-Genel kurulun verdiği yetki ile iktisadi işletme açmaya ve işletilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 12-

 

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, şubelerin ve temsilciliklerin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

BİLİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 13-

Bilim Kurulu; dernek üyeleri arasından veya dernek üyesi olmayan ulusal ve uluslararası platformlarda hemofili konusunda çalışma yapan, hastaları takip ve tedavi eden, tez yöneten, matbaa veya elektronik ortamda eserleri olan bilim adamlarından oluşur.

 

Bilim Kurulu süreklidir. Bilim kurulundan ayrılmak isteğe bağlıdır. Ayrılmak isteyen üyenin dilekçesi ilk toplantı gündeminde görüşülüp, işlemi yapılır. İcra kurulundan ayrılmalar olduğunda yukarıdaki fıkrada olduğu gibi yerine yenisi seçilir. Bilim kuruluna girmek için mevcut Bilim Kurulu teklifte bulunabilir veya bireysel olarak başvurulabilir. Başvuruya özgeçmiş ve hemofili konusunda yapılmış olan çalışmalar, eserler eklenir. Yönetim kurulu başvuruları usule uygunluk açısından değerlendirir ve Bilim kuruluna gönderir. Bilim kurulu uygun gördüklerini Genel kurula sunar ve Genel kurulda alınan kabul veya red şeklindeki karar başvuru sahibine iletilir.

 

Bilim Kurulunun dernek üyesi olan üyeleri seçildikleri takdirde aynı anda derneğin diğer kurul ve komisyonlarında da görev alabilirler. Bilim Kurulu faaliyetleri oluşturduğu İcra Kurulu vasıtasıyla yürütür. Toplanacak ilk genel kurulda teklifte bulunulan ve/veya Genel Kurulun önerdikleri arasından Bilim İcra Kurulunun Başkanı ve 1 başkan yardımcısı seçilir. Bilim icra kurulunu oluşturan diğer başkan yardımcısı Genel kurul tarafından seçilen Yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından icra edilir. 1 sekreter, 1 arşiv sorumlusu, 1 dış ilişkiler sorumlusu, 1 bilimsel amaçlı gönüllü tıbbi kuruluşlar sorumlusu, 1 yurt içi ve yurt dışı kongre seminer ve toplantı yürütücüsü ve 1 koordinatör toplandığında Bilim Kurulu tarafından seçilir. Bilim kurulu, bilim icra kurulunun gerek gördüğü hallerde toplanır ve toplantılarına tüm kurul üyeleri davet edilir. İcra Kurulu yılda 1 veya başkanın gerekli gördüğü hallerde düzenli olarak toplanır. Toplantıda icra kurulu üyelerinin 2/3’sinin bulunması şarttır. Görev bölümü yaparak çalışmalarını daha etkili ve uygulanabilir hale getirir.

 

Bilim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Derneğin; dernek içinde ve dernek dışında düzenleyeceği seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak, yapmak veya yaptırmak.

 

Bu faaliyetler esnasında benzer amaçlı dernek, federasyon, vakıf, üniversite, fakülte, yüksek okul, orta öğretim kurumu ve/veya benzeri her türlü ulusal veya uluslararası kuruluşla işbirliği yapmak, yardımlaşmak.

 

Derneğin hasta tedavisi ve takibi konusunda ihtiyacı olan konsey ve kurulları oluşturmak ve bu kurul ve konseylere müracaat eden hemofililerin takip ve tedavilerini yapmak.

 

Derneğin hasta tedavisi ve takibi konusunda hastane, tanı-tedavi merkezi, dispanser, klinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve her türlü sağlık merkezini açmak, ortak olmak ve işletilmesi hususunda karar vermek ve gereğini yapmak.

 

Hemofili konusundaki gelişmeleri ve yaptıkları çalışmaları hem ülke düzeyinde, hem uluslararası bilimsel ortamlarda sunmak.

 

Düzenli programlarla hemofili hastalarını, hasta yakınlarını, bu konuda çalışan tıp mensuplarını bilgilendirmek.

 

Sağlık otoriteleriyle yapılan protokollerde bilimsel anlamda görev almak, hastaların takip ve tedavilerini yapmak.

 

Her genel kurulda yaptığı faaliyetleri rapor halinde katılanlara sunmak.

 

Derneğin çalışmalarını yakinen takip etmek, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 

Gerektiğinde Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

Bilim Kurulunun Harcamaları

 

Bilim Kurulunun faaliyetlerinin ödemesi resmi gider makbuzları (fatura, fiş vb) ile belgelendirilerek dernek yönetim kurulu tarafından karşılanır. Bilim kurulu derneğin ilkeleriyle ters düşmemek şartıyla gerektiğinde faaliyetleri için şartlı destek bulmak hakkına haizdir. Bu takdirde dernek hesabına yatırılan meblağ sadece bilim kurulu tarafından kullanılabilir.

 

Bilim Kurulu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için uygun gördüğü resmi, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliğine girer, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan eleman temin eder.

 

Bilimsel Kurul Üyeleri

1. Prof. Dr. O. Bülent Zülfikar

32. Prof. Dr. Orhan Ayyıldız

2. Prof. Dr.Ünsal Özgen

33. Prof. Dr. Ahmet Faik Öner

3. Prof. Dr. Mehmet Sönmez

34. Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

4. Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu

35. Prof. Dr. Haluk Zülfikar

5. Prof. Dr. Mahmut Töbü

36.Prof. Dr. Atacan Atalar

6. Prof. Dr. Canan Albayrak   

37. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz

7.Prof. Dr. Ufuk Emekli

38. Doç. Dr. Fatma Betül Çakır 

8.Prof. Dr. Osman Özcebe

39. Doç.  Dr. Emre Tepeli

9.Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu

40. Doç. Dr. S. Başak Koç Şenol

10.Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir

41. Doç. Dr. Gökhan Polat                           

11.Prof. Dr. Recep Öztürk

42. Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Dizdar

12. Prof. Dr. Tiraje Celkan                

43. Dr. Öğr. Üyesi Nur Büyükpınarbaşılı

13. Prof. Dr. Ahmet Koç

44. Dr. Öğr.Üyesi Ayşem Yurtseven 

14. Prof. Dr. Mehmet Dağlı               

45. Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin

15. Prof. Dr. Gülsüm Ak

46. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mert Açıkgöz 

16. Prof. Dr. Mustafa Büyükavcı

47. Uzm. Dr.Yusuf Büyükpınarbaşılı

17. Prof. Dr. Murat Söker

48. Uzm. Dr. Emine Türkkan

18. Prof. Dr. Ümran Çalışkan

49. Uzm. Dr. Gürcan Dikme     

19. Prof. Dr. Mustafa Solak

50. Dr. Fikret Bezgal

20. Prof. Dr. İmdat Dilek

51. Dr. Aylin Çiftçi

21. Prof. Dr. İsmet Aydoğdu

52. Dr. Saim Kerman  

22. Prof. Dr. Dursun Odabaşı                                                      

53. Dr. Fatih Kol

23. Prof. Dr. Cem Ar                                    

54. Dr. Rabia Bali

24. Prof. Dr. Mehmet Çakmak                      

55. Dr. Hasan Çağıl

25. Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci                    

56. Dr. Hüseyin Kılıçaslan

26. Prof. Dr. Fahri Ovalı                               

57. Dnt. Esra Başkırt Alpkılıç

27. Prof. Dr. Yunus Söylet

58. Dnt. Zeynep Afra Akbıyık Az

28. Prof. Dr.E rgül Berber

59.Uzm. Bio Funda Çiga

29. Prof. Dr. Göksel Leblebisatan

60. Uzm. Kln. Psk. Irmak Gümüştaş           

30. Prof. Dr. Nafiz Birsel

61. Hem. Emine Bucak

31.  Prof. Dr. Saadet Akarsu

 

 

Bilim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesı

 Bilim kurulu üyeliği aşağıdaki hallerin varlığı halinde genel kurul kararı ile sona erdirilebilir.

 

1-İstifa halinde;

 

2-Derneği maddi veya manevi zarara sokacak şekilde dernek hakkında sözlü veya yazılı olarak küçük düşürücü asılsız haber veya fikirler yayılması;

 

3-Yüz kızartıcı bir suçtan veya terör suçundan dolayı mahkûm olmak;

 

4-Üyenin ölümü;

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 14-

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, yıllık olarak 15 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %15’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

8-İktisadi İşletmeden elde edilen gelirler.   

 

9- Diğer gelirler.   

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 15-

Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler; Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

  1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

  1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri; (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri; genel kurul ve diğer toplantı giderleri, yayınlanacak kitap, dergi, ve benzeri basılı materyal giderleri ve dernek amacına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri; dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

 

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Genel kurul sonuç bildirimine;

 

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

Madde 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek amaç ve konuları doğrultusunda kefil olabilir,

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

 

Madde 21-Bulunduğu il ve ilçede en az 6 aydan beri ikamet eden en az üçü hemofili hastası olanların başvurusu üzerine Merkez Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak Merkez Yönetim Kurulunca yeni şube açılır. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Kuruluşu izleyen 6 ay içerisinde şube genel kurulu toplanarak Tüzükte belirtilen organlarını oluşturur.

 

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kanun önünde sorumlu olan dernek iç örgütüdür.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

Madde 23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

 

Madde 24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan her 10 üye sayısı için bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Şubeler genel kurula katılacak delegeleri genel merkez genel kurulundan bir ay önce genel merkeze bildirmek zorundadır.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

ŞUBELERİN FAALİYETLERİ:

 

Madde 25- Dernek şubelerinin kuruluşundan sonra şubenin çalışması ile ilgili faaliyetler Dernekler Kanununun ve Dernek Tüzüğünün hükümlerine tabidir. Şubeler kurulduktan ve üye kaydı yapmaya başladıktan sonra tüzük hükümlerine göre Genel Kurullarını toplantıya çağırır. Şubeler, Genel Merkeze danışmak ve onay almak şartı ile iktisadi işletme kurabilir.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI

 

Madde 26- Her şubede Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur.

 

 

ŞUBE GENEL KURULU

 

Madde 27- Şube Genel Kurulu, olağan olarak iki yılda bir toplanır. Şubelerin son olağan Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki aydan önce yapılmış olmalıdır. Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı, aidatlarını ödemiş asil üyelerden meydana gelir. Temsilcilikler, şubelerin olduğu illerde lağvedilir.

 

Şube Genel Kurulu toplantısı, en az 15 (on beş) gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirtilerek şubenin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlanır ve üyelere duyurulur. Toplantı tutanağının bir örneği, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin kimlik ve adresleri ile dernek merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin isimleri ilgili mahalli mülki amirlik ve dernek merkezine 30 (otuz) gün içinde gönderilir.

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a-Yönetim ve Denetleme kurullarının raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarının incelenmesi sonuçlarını ibra etmek, sunmak veya sorumlulukları hakkında karar vermek.

b-Şubenin bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

c- Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

d- Şubeyi temsil etmek üzere Merkez Genel Kurul delegesi seçmek. Şube başkanı merkez Genel Kurulunun doğal delegesidir.

e- Dernek Tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

f- Şubenin feshine karar vermek.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU :

 

Madde 28- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu iki yıl için seçilir, süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki 7 gün içinde toplanır. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve üyeleri seçer.

  1. a) Başkan, dernek merkezi ile koordinasyonu sağlamak, şubeyi diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur.
  2. b) Başkan yardımcısı, başkanın her konuda yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda ona vekalet eder. Başkan vekaleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine verebilir. Böyle bir durum için başkanın yazılı onayı gerekir.

c)Sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defteri ve yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Başkana karşı tüm defter ve evrakların takibinden sorumludur.

d)Muhasip, her türlü mali işlerden ve gelir-gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

 

Şube Yönetim Kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında ana tüzüğe uyularak yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının bir örneği on beş gün içinde merkeze gönderilir. 

 

Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:

 

  1. a) Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kurul üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
  2. b) Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek.
  3. c) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
  4. d) Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak: (Dernek Tüzüğü ile belirlenmiş olan üye aidatları ve bağışlar üye yazımı esnasında şube muhasibi tarafından toplanarak her ayın ilk on günü içinde üye formlarının bir sureti ile birlikte dernek merkezine ulaştırır. Toplanan bu aidat ve bağışların 1/3’lük bölümü genel merkez Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde genel merkeze bırakılacaktır.) Bu oran şube yönetiminin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.
  5. e) Şubenin defter ve dosyalarını tutmak. Şube Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
  6. f) Şubenin bulunduğu bölgede Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gerektiği hallerde genel merkez yönetimden yönetim kurulundaki kişi veya kişiler için yetki alır.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU :

 

Madde 28- Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıl süre için 3 asil 3 yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Merkez denetleme yöntemleri şubeler için geçerlidir.

 

ŞUBELERİN TASFİYESİ:

 

Madde 29- Şube veya şubelerin tasfiyesi halinde edinilmiş taşınır taşınmaz mallar genel merkeze bırakılır.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

 

Madde 31- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciler çalışmalarını Genel Merkezin belirlediği yönerge çerçevesinde yürütürler ve sorumludurlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

Madde 32-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Madde 33-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Hemofili Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki çocukla ilgili vakıf veya derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma

süresi beş yıldır.

 

 

 

DERNEK KURUCULARI

 

Madde 34- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve

tabiiyetleri aşağıdadır.

 

Prof. Dr. A. Gündüz Gedikoğlu –Hekim. TC (vefat etti)

Hisarüstü yolu, Akın yuvam apt. A blok Kat:3 D:12 Etiler/İst.

 

Prof. Dr. İ. Suphi Konukman – Hekim. TC

Receppaşa Cad. No:7/3 Taksim/İST.

 

Prof. Dr. Kamuran Yücel –Hekim.TC (vefat etti)

Protakal yokuşu, Marmara Sitesi F Blok D:8 Ortaköy /İst.

 

Prof. Dr. O. Bülent Zülfikar –Hekim. TC

Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/18/4 Üsküdar/İST.

 

Prof. Dr. Mehmet Çakmak – Hekim . TC

Çekmece Cad. No:8/2 Yeşilköy/İST.

 

Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu – Hekim TC

Florya Vali Köşkü Florya /İst.

 

Prof. Dr. Süreyya Savaşan –Hekim TC

Hüseyin Avni Başaran Sk. Güllüoğlu Apt. No:5/9 Bahçelievler/İST.

 

Uzm. Dr. Zafer Şalcıoğlu –Hekim TC

Turunçlu Sk. Uğur Apt. D:22 Merter /İST

             

Doç. Dr. Ümran İleri- Hekim TC

Tatlıpınar Cd. Sürmeli Apt. No:64/1 Şehremini /İST.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Madde 35-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

             

Bu tüzük 35 (Otuzbeş) maddeden ibarettir.